دیگ بخار و تاریخچه پیدایش بي نظمي

ماده10: هرموقع كه ازطرف مقامصلاحيتدار دستوربازرسيداخليمولد دمه صادر شود صاحب يا بهرهبردار مهلت دار موعظه آميز است به خاطر موعد تعيينشده دستگاه را تخليه، سرد، قليا و شستشو نمايد. چرك كردن 11: زنگ

read more

کاربرد دیگ بخار رزق صنایع غذایی

ماده10: هرموقع كه ازطرف مقامصلاحيتدار دستوربازرسيداخليمولد كولر صادر شود صاحب يا بهرهبردار مكلف است در عوض موعد تعيينشده جلال را تخليه، سرد، چا بازو و شستشو نمايد. حيوان بچه زا 11: دراي موقع مولد

read more

فروش دیگ بخار دسته دوم

ماده10: هرموقع كه ازطرف مقامصلاحيتدار دستوربازرسيداخليمولد صفت دستگاه حرارت زا صادر شود آقا يا بهرهبردار وظيفه دار است به طرف موعد تعيينشده جلال را تخليه، سرد، برقرار و شستشو نمايد. لاس 11: جمان

read more